Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?
De nieuwe wet op het Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 officieel gestart. Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, zeker kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
 

Schoolondersteuningsprofiel
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.
Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Mocht u hier meer informatie over willen, verzoeken wij u contact op te nemen met de intern begeleider van onze school.
 
Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.
 
Meer informatie over onze werkwijze en schoolbegeiedingsdienst vindt u in de schoolgids.